Abc4home.pl – Dom pełen wrażeń

Odmień swój własny dom

Czym jest lokal socjalny i komu przysługuje?

lokal socjalny

Lokal socjalny jest nieruchomością o powierzchni co najmniej 10 m², o obniżonym standardzie, przyznawaną w drodze decyzji władz gminy osobie, która wynikiem postepowania sądowego utraciła prawo do zamieszkiwania w dotychczasowym lokum.

Lokal socjalny – podstawa prawna

Lokal socjalny to najczęściej mieszkanie w budynku przystosowanym, starej kamienicy, w nieatrakcyjnej lokalizacji. Stanowi zasób gminy, a szczegółowe kryteria przyznawania lokali socjalnych określone są w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Przepisy wykonawcze i szczegółowe kryteria, dotyczące kryteriów, na podstawie których przyznawane są lokale socjalne określają przepisy właściwe dla danej gminy. 

Standard mieszkania socjalnego

Zasób mieszkań socjalnych określony powinien być jednym aktem prawa miejscowego. Zasoby gminne w zakresie lokali socjalnych są zróżnicowane, najczęściej jednak są to mieszkania o gorszym standardzie od mieszkań komunalnych. Lokale socjalne przyznawane w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych nie muszą mieć dostępu do bieżącej wody, ogrzewania, łazienki oraz kuchni. Powierzchnia 10 m² dotyczy minimalnego wymogu dla jednej osoby. W przypadku zamieszkiwania w lokalu socjalnym większej ilości osób, na każdą osobę powinno przypadać minimum 5 m².

Komu przysługuje lokal socjalny?

Mieszkanie socjalne, w drodze decyzji władz gminnych przyznane może zostać osobie, która w wyniku decyzji sądowej o eksmisji pozbawiona została dotychczasowego miejsca zamieszkania. Oprócz lokalu socjalnego, po eksmisji może przysługiwać lokal zamienny lub pomieszczenie tymczasowe. Aby otrzymać lokal socjalny, osoba po eksmisji musi dowieść możliwości zapłaty minimalnego czynszu. Lokale socjalne przyznawane są również osobom o bardzo niskim dochodzie, które w drodze inspektoratu nadzoru budowlanego przeznaczyły dotychczasowy ich budynek zamieszkania, do rozbiórki. Gminy, będące właścicielami lokali socjalnych najczęściej samodzielnie ustalają dodatkowe kryteria, które należy spełnić w celu otrzymania prawa do lokalu socjalnego. Najczęściej jest to kryterium dochodu na osobę w rodzinie, niższe od progu, który umożliwia staranie się o lokal komunalny. 

Kto nie może zostać pozbawiony prawa do lokalu socjalnego?

Mieszkanie socjalne, mimo iż jego standard bywa bardzo niski, jest często przedmiotem decyzji władz gminnych, które decydują, kto spełnia kryteria zamieszkania w nim. Wśród wielu wniosków bez pozytywnej odpowiedzi nie mogą pozostać prośby kobiet ciężarnych, osób obłożnie chorych, emerytów i rencistów, rodziców z dziećmi oraz osób, którym przysługuje pomoc z ośrodka pomocy społecznej.